Posudky / Expertizy /  Poradenství

Firma provádí od roku 1998 expertní a poradenskou činnost v oblasti ochrany a tvorby

životního prostředí se zaměřením na dendrologii a botaniku.

Dendrologické posudky: inventarizace dřevin, taxonomické určení, fyziologický popis, stav foliace, produkce semen a plodů, zdravotní stav, ekologická hodnota dřeviny, fotodokumentace, mapové zpracování.

Dendrologické poradenství: návrhy výchovných a ozdravných řezů, optimální výživa dřevin, základní choroby dřevin, zdravotní opatření koruny, příprava žádosti ke kácení, problematika stromů jako biotopů pro další organismy.

Botanický průzkum: popis rostlinných společenstev, soupis cévnatých rostlin, zvláště chráněné druhy, seznam invazních, nepůvodních nebo ruderálních druhů, fotodokumentace, mapové podklady.

V případě vašeho zájmu, prosím, vyplňte KONTAKTNÍ FORMULÁŘ a do Poznámky popište, co potřebujete.